Zgodnie z Art. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe zwązane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Kilka słów o ocenie ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Każdy pracodawca jest zobowiązany poinformować o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy każdego zatrudnionego na tym stanowisku pracownika. Oceny ryzyka winny być weryfikowane w odstępach czasu ustalonych przez zespół oceniający ryzyko. Ocena ryzyka winna zostać wykonana w sposób uwzględniający kompleksowo wszystkie zagrożenia występujące na stanowisku pracy a w przypadku gdy zagrożenia te stwarzają ryzyko wypadku lub choroby pracodawca powinien podjąć działania zmierzające do ograniczenia tego ryzyka. Ryzyko można rozpatrywać w dwóch kategoriach: ryzyka zawodowego oraz ryzyka związanego ze stanowiskiem pracy. 

Ryzykiem zawodowym nazywamy prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą - w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych, w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy - których efektem mogą być straty w organizacji.

 

Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadzamy przed oddaniem go do eksploatacji.

Należy pamiętać, że ocenę ryzyka będziemy przeprowadzać:

  • tworząc nowe stanowisk pracy
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
  • wprowadzając istotne zmiany organizacyjne i technologiczne
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku

           

Aby poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, pracodawca musi przede wszystkim ocenić jego wielkość na poszczególnych stanowiskach pracy i w zależności od wyników zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.

Wszelkich informacji udzielą Państwu nasi konsultanci: tel / fax: 32 776 13 35